regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania produktów i usług prezentowanych na stronie:
WWW.PAPERSTORY.PL


Właścicielem strony www.paperstory.pl jest firma:

Paper Story Anna Dudkowska

NIP: 6511672465

REGON: 363765626

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

· korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „KONTAKT > NAPISZ DO NAS”

· korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt(at)paperstory.pl


§1 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Prezentowane zaproszenia oraz dodatki, zwane dalej Poligrafią Ślubną, sprzedawane są za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym, zwanym dalej PAPER STORY.

3. PAPER STORY prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszelkie prawa do witryny, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypu należą do PAPER STORY, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wysłanie drogą elektroniczną wiadomości zawierającej niezbędne informacje do jego realizacji.

§2 Składanie zamówień i płatności

1. Zamówienia są przyjmowane mailowo lub przez formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej www.paperstory.pl w zakładce „ZAMÓW”.

2. Informacje niezbędne przy składaniu zamówienia znajdują się formularzach zamówienia.

3. Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w ustalonym terminie. Płatność odbywa się przelewem, na konto podane na rachunku otrzymanym w odpowiedzi na złożone zamówienie.

4. Przy każdym zamówieniu wystawiany jest rachunek / faktura.

§3 Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje w momencie przesłania przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji, dokonaniu wpłaty i akceptacji projektu.

2. Za poprawność tekstów odpowiedzialność ponosi Klient.

3. Przed wysłaniem projektów do druku PAPER STORY zobowiązuje się do przesłania Klientowi elektronicznej wersji projektów w celu sprawdzenia poprawności tekstu i ostatecznej jego akceptacji. Po zaakceptowaniu projektu nie ma możliwości wprowadzenia do niego zmian. PAPER STORY nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy zgłoszone po akceptacji projektu.

4. W przypadku projektu indywidualnego niewielkie poprawki (tekstowe, kolorystyczne, zmiana fontu itp.) są wliczone w cenę projektu (możliwość dwukrotnej zmiany). Większe poprawki graficzne do projektu są nanoszone za opłatą ustalaną indywidualnie.

5. W przypadku wyboru gotowego wzoru projektu modyfikacje są realizowane za dodatkową opłatą, w zależności od ilości zmian. Ceny ustalane są indywidualnie. Wprowadzenie i dostosowanie tekstu do projektu jest bezpłatne.

6. W przypadku odrzucenia zmodyfikowanego gotowego projektu, Klient ma prawo bezpłatnego powrotu do oryginalnej wersji projektu, przy czym nie przysługuje mu zwrot opłaty poniesionej za wykonaną modyfikację projektu graficznego zaproszenia.

7. W przypadku rezygnacji z zamówienia po zaakceptowaniu projektu i wpłaceniu kwoty projekt, nie przysługuje mu zwrot poniesionych kosztów.

§4 Koszty, termin wysyłki i odbiór towaru

1. Zamówienie wysyłane jest pod wskazany adres w wiadomości e-mail.

2. Zamówienie jest dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy składaniu zamówienia. Jest to orientacyjny czas dostawy. Do czasu realizacji zamówienia podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

5. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Kupujący chcący złożyć zamówienie na zagraniczny adres powinni skontaktować się mailowo ze sklepem: kontakt(at)paperstory.pl – koszt i czas dostawy zostanie ustalony indywidualnie.

6. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z PAPER STORY w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§5 Procedura reklamacji i rezygracji

1. Reklamacje należy składać na adres PAPER STORY lub adres poczty elektronicznej: kontakt(at)paperstory.pl.

2. Jeżeli Poligrafia Ślubna jest niezgodna z umową, Klient może żądać doprowadzenia jej do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną wymianę na nową, chyba że wymiana jest niemożliwa lub wymagająca nadmiernych kosztów.

3. W wypadku uznania reklamacji, PAPER STORY zobowiązuje się zwrócić koszty wysyłki poniesione przez Klienta, w celu reklamacji towaru oraz pokryć wszelkie koszty związane z ponownym wydrukiem i przesyłką towaru do Klienta.

4. W wypadku braku akceptacji projektu indywidualnego, Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia. Koszty procesu projektowego nie są w tym wypadku zwracane Klientowi. O rezygnacji Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić PAPER STORY.

5. Reklamacje dotyczące niepoprawności tekstów itp. zostaną uwzględnione jedynie w przypadku, gdy otrzymany towar będzie się różnił od projektu, który uprzednio został zaakceptowany przez Klienta i rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres PAPER STORY.

6. O złożeniu reklamacji Klient zobowiązany jest powiadomić PAPER STORY w przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

7. Reklamacje rozpatrywane są przez PAPER STORY w ciągu 7 dni roboczych.

8. Między projektem a wydrukiem mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. W poszczególnych egzemplarzach poligrafii ślubnej mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne spowodowane różną techniką druku oraz drukiem na różnych  podłożach i maszynach drukarskich. Poszczególne egzemplarze Poligrafii Ślubnej mogą się od siebie nieznacznie różnić. Nie jest to uznawane za wadę i nie może być przedmiotem reklamacji.

9. PAPER STORY zastrzega sobie prawo do niezrealizowania lub wstrzymania zamówienia, szczególnie w przypadkach, kiedy czas do zrealizowania zamówienia nie jest wystarczający. O każdym anulowaniu lub wstrzymaniu zmówienia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

§6 Pliki „Cookies”

1. PAPER STORY stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze stron internetowych www.paperstory.pl, zapisywane są przez serwer PAPER STORY na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

2. PAPER STORY stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:

3. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. PAPER STORY wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony www.paperstory.pl.

4. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies możliwe jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Informacje odnośnie sposobu usunięcia lub zablokowania plików cookies powinny znajdować się w zakładce „Pomoc” przeglądarki internetowej.

§7 Polityka Prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku ze złożeniem zamówienia jest firma PAPER STORY Anna Dudkowska.

2. PAPER STORY chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez PAPER STORY wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną oraz innych celach określonych w Regulaminie.

4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.

6. PAPER STORY nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

7. W przypadku dokonania zakupu dane osobowe mogą być przekazywane jedynie Dostawcy (kurierowi).

8. PAPER STORY może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP jest wykorzystywany przez PAPER STORY przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony.

9. Klient ma prawo:

10. PAPER STORY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między PAPER STORY a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr. 43 poz. 296 ze zm.).

3 Podane ceny na stronie www.paperstory.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. PAPER STORY zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminy z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Data opublikowania regulaminu: 25.05.2018